Saltar al contenido

Anella Verda

Declaració institucional que es presenta al plenari del Consell Comarcal del Tarragonès per a impulsar l’Anella Verda Gaià – Francolí

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

 1. A l’est del Camp de Tarragona, en l’espai delimitat pel riu Gaià a llevant, el riu Francolí a ponent, la mar Mediterrània al sud i les terres interiors de la plana nord entre les comarques de l’Alt Camp i el Tarragonès, s’hi troba un territori de naturalesa marcadament mediterrània i vertebrat per elements característics que el defineixen de forma molt singular. Comellars i costers, camps i conreus, boscos i garrigues, rius i torrents, desembocadures de rius i hortes, aiguamolls i dunes, extenses platges de sorra daurada i petites cales… Tots aquests elements els trobem en un mateix territori i interconnectats en una relació harmònica i en permanent contacte des de fa segles amb un intens poblament humà. Es tracta d’un territori que preserva encara excepcionals valors naturals, paisatgístics, històrics, culturals i d’interès social, i que envolta, com un veritable «cinturó verd», la conurbació de Tarragona i la seva àrea d’influència a través de bona part dels municipis del Tarragonès.

 

 1. Diversos instruments d’ordenació territorial i ambiental aprovats en els darrers anys reconeixen el valor dels elements del patrimoni que allotja aquest territori i posen de relleu la seva singularitat i la importància de preservar-los i potenciar-los. El Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya el 12 de gener de 2010, inclou, dins el sòl no urbanitzable de protecció especial, la màxima categoria de protecció urbanística, tots els sòls que, pels seus valors naturals o les seves funcions ecològiques han de ser preservats sense urbanitzar i que no poden ser transformats. Aquests sòls, en el seu conjunt, conformen la matriu territorial que configura de l’Anella Veda Gaià – Francolí, i constitueixen una veritable xarxa ecològica que garanteix una estructura sobre la qual es desenvolupen els processos naturals essencials per a la vida de les persones alhora que es manté la provisió dels nombrosos serveis ecosistèmics que requerim d’ells. Així mateix, els espais no urbanitzats inclosos en l’àmbit de l’Anella Verda Gaià – Francolí són claus per a preservar la connectivitat ecològica i també la connectivitat social i territorial, com també ho reflecteix la normativa el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona en tant en quant aquesta estableix fortes regulacions a l’activitat urbanística per evitar la degradació d’aquesta qualitat ambiental.

 

 1. L’àmbit delimitat per l’Anella Verda Gaià-Francolí inclou en el seu entramat tot l’àmbit de l’espai natural protegit Riu Gaià, que forma part del PEIN (Pla d’espais d’interès natural de Catalunya) i alhora de la xarxa Natura 2000 com a Zona d’Especial Conservació (Codi ES5140019). Aquest espai natural protegit, que té una superfície de 2.990 ha, actualment resta pràcticament abandonat i no disposa de cap òrgan de gestió activa, per la qual cosa cal destinar esforços i compromisos perquè disposi d’un instrument de gestió que permeti establir les prioritats de conservació, recuperació i potenciació dels seus valors naturals i culturals i d’un pla d’inversions urgent. Així mateix, aquesta trama d’espais lliures també permet connectar-se amb altres espais naturals protegits del PEIN i la xarxa Natura 2000, com la Sèquia Major (codi ES5140004), les Costes del Tarragonès (codi ES5140007), i reforçant alhora la connectivitat mitjançant els espais fluvials de les rieres de la Boella i Beorada a la Canonja, el torrent del Bogatell i els propis rius Francolí i Gaià.

 

 1. La Carta del Paisatge del Camp de Tarragona defineix en l’àmbit territorial que engloba l’Anella Verda Gaià – Francolí les següents unitats de paisatge: Camps del Francolí, la Plana de l’Alt Camp, el Baix Gaià, el Litoral del Camp i l’Àrea Tarragona-Reus. Molts dels indrets que formen part de l’Anella Verda Gaià – Francolí són identificats per la Carta del Paisatge com àrees amb valors especials a protegir, àrees per a fomentar la gestió i àrees susceptibles d’accions d’ordenació.

 

 1. Cal recordar que la UNESCO va declarar Patrimoni de la Humanitat el conjunt arqueològic de Tàrraco. Les seves restes romanes són d’excepcional importància en el desenvolupament de la planificació i el disseny urbà romans en aquest territori, i va servir com a model per a les capitals de província en el món romà en altres llocs. La cultura romana va deixar testimonis eloqüents i sense precedents d’una etapa important en la història dels pobles de la Mediterrània en espais com el Mèdol, l’Aqüeducte romà del Pont del Diable o la Torre dels Escipions, que esdevenen nodes referencials de l’Anella Verda Gaià – Francolí.

 

 1. Més enllà de la diversitat de valors patrimonials que allotja en el territori que engloba, la formalització de l’Anella Verda Gaià – Francolí també respon a una necessitat social. En l’àmbit territorial que envolta aquest cinturó hi viuen més de 150.000 persones, que fan ús d’aquests espais naturals per a les seves activitats professionals, socials, esportives i d’oci, fet que palesa una necessitat d’ordenar i gestionar urgentment aquest espai d’àmbit plurimunicipal.

 

 1. L’Anella Verda Gaià – Francolí és una proposta que permet integrar l’Anella Verda de Tarragona, promoguda per l’Ajuntament de Tarragona, com una «segona corona» periurbana de naturalesa eminentment rural, que dona més força i amplia coherentment les funcionalitats d’aquest primer cinturó verd de naturalesa fonamentalment urbana.

 

 1. Existeix una demanda social, recollida per reiteradament per les entitats ambientals presents al territori, per posar en valor l’espai que engloba l’Anella Verda Gaià – Francolí.

 

 1. En definitiva, l’Anella Verda Gaià – Francolí és una eina territorial que, dotada d’una figura administrativa estratègica de gestió mancomunada i d’un model de governança específics, permetrà:

 

 1. Contenir la tendència a l’expansió urbanística de la conurbació de Tarragona i la seva àrea d’influència.
 2. Millorar la qualitat de vida, la salut, el benestar i el gaudi de la ciutadania dels municipis de l’àrea de Tarragona.
 3. Recuperar ambientalment espais degradats i impulsar projectes que preservin i recuperin la connectivitat ecològica, frenin la pèrdua de biodiversitat i potenciïn la conservació del patrimoni natural.
 4. Desenvolupar instruments i actuacions de gestió forestal sostenible per millorar les masses forestals joves i reduir el risc d’incendi forestal.
 5. Preservar la provisió i qualitat dels serveis ecosistèmics dels que depèn vitalment tots els municipis de la zona.
 6. Potenciar i millorar la qualitat paisatgística i frenar la degradació paisatgística.
 7. Potenciar el patrimoni cultural, històric així com els valors immaterials del territori.
 8. Ampliar les possibilitats de l’espai per a l’esbarjo i l’oci respectuosos amb la natura, mitjançant itineraris que connectin socialment el territori i relligui l’espai.
 9. Potenciar l’activitat turística i el creixement d’oportunitats d’emprenedoria vinculades a l’ecoturisme, les activitats tradicionals i la producció local (km 0).

 

Per aquests motius exposats, el Plenari acorda:

 

ACORDS I COMPROMISOS

 

PRIMER. Considerar l’Anella Verda Gaià-Francolí com una eina idònia per ordenar i gestionar el sòl no urbanitzable de protecció especial de la nostra comarca d’una forma estratègica, integrada, coherent i mancomunada amb els municipis i administracions locals que la conformen.

 

SEGON. Reconèixer la necessitat de constituir una figura administrativa de gestió (consorci, organisme mancomunat…) i un model de governança específics per a protegir, recuperar, gestionar i potenciar des de l’àmbit local els valors naturals, paisatgístics, històrics, culturals i d’interès social del territori que engloba l’Anella Verda Gaià-Francolí. Per això, s’estudiarà àmpliament i sense reserves la fórmula jurídic-administrativa més idònia que permeti aconseguir una major coherència en la gestió activa del territori i en la gestió econòmica dels recursos.

 

TERCER. Participar en una Comissió de constitució de l’Anella Verda Gaià-Francolí que impulsarà el Consell Comarcal del Tarragonès, i que estarà formada per representants polítics i tècnics dels municipis que englobi l’Anella, la Diputació de Tarragona, entitats ambientals del Tarragonès, representants de la propietat i, si s’escau, d’altres administracions públiques amb competències ambientals i d’ordenació territorial.

 

QUART. Preveure una reserva pressupostària per a l’any 2017 per a cobrir les necessitats que sorgeixin per a realitzar els estudis de delimitació de l’àmbit territorial, diagnosis, inventaris o actuacions de gestió derivades de la formalització jurídic-administrativa de l’Anella Verda Gaià-Francolí o de qualsevol dels altres objectius o directrius que s’acordin en la Comissió de constitució. Aquesta reserva pressupostària es crearà gràcies a aportacions dels municipis implicats, del propi Consell Comarcal, d’altres institucions supramunicipals i/o del sector privat.

 

Tarragona, a 26 d’abril de 2016.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies